Fonti Islamiche

 • Rate this post

  Invocazioni da recitare dopo le preghiere durante il mese di Ramadan

  يا عَلِيُّ يا عَظِيمُ يا غَفورُ يا رَحيمُ، أَنْتَ الرًّبُّ العَظِيمُ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ، وَ هٰذا شَهْرٌ عَظَّمْتَهُ وَ كَرَّمْتَهُ وَ شَرَّفْتَهُ و فَضَّلْتَهُ عَلىٰ الشُّهُورِ، وَ هُوَ الشَّهْرُ الَّذِي فَرَضْتَ صِيامَهِ عَلَيَّ، و هُوَ شَهْرُ رَمضَانَ الَّذِي أَنْزَلْتَ فِيهِ القُرآنَ هُدَىً لِلنَّاسِ، و بَيِّناتٍ مِنَ الْهُدَى وَ الفُرْقانِ، وَ جَعَلْتَ […]

 • Rate this post

  L’adorazione (ibadat) e la Preghiera (Salat) (I)

  Martire Ayatullah M.Motahhari La lode appartiene esclusivamente a Iddio, Signore dei mondi. La pace e le benedizioni di Dio siano sul Suo Profeta Prescelto, Muhammad ibn Abdillah, e sulla sua pura e immacolata Famiglia. “O voi che credete, ricordate spesso il Nome di Allah e glorificateLo al mattino e alla fine del giorno.” (Sacro Corano, […]

 • Rate this post

  La moschea e la fede

    La moschea e la fede (di Yahya °Alawi)     In Nome di Allah, il Clemente, il Misericordioso “O mio Dio, io ho compiuto questa Preghiera in vista della Tua misericordia, della Tua soddisfazione e della Tua assoluzione, e attraverso la venerazione per il  Tuo luogo di prosternazione” {Invocazione in onore dei luoghi di […]

 • Rate this post

  Preghiera e Umiltà

    Preghiera e Umiltà (di Yahya °Alawi)       Nel Nome di Allah,  il Clemente, il Misericordioso   “Che la Pace sia con te quando tu preghi e implori; che la Pace sia con te quando ti inchini e ti prosterni.”  {Saluto all’Imam Mahdi (aj) [1] nella zyarat Ahl Ya Sin}   In un […]

 • Du°a’ Kumayl Bin Ziyad
  Rate this post

  Du°a’ Kumayl Bin Ziyad

  “Du’à Kumayl Bin Ziyad” – Testo Arabo, Italiano e traslitterazione “Il Du’a Kumayl è una delle suppliche più note e tra le migliori esistenti. Kumayl Bin Ziyad Nakha fu uno dei più cari compagni del Principe dei Credenti, l’Imam Ali Bin Abi Talib(AS). Si narra che Kumayl una notte sentì l’Imam recitare questa supplica e volle […]

 • La Supplica del Pianto (Du’a Nudbah)
  Rate this post

  La Supplica del Pianto (Du’a Nudbah)

  La Supplica del Pianto (Du’a Nudbah). Traduzione in italiano, di Mustafà Milani Amin, con testo in arabo e traslitterazione, della celebre Du’a’ Nudbah (La Supplica del Pianto) dedicata all’Imam Mahdi (AJ). E’ meritorio recitare questa invocazione nelle quattro feste: Fitr, Adha, Ghadir e Jumu’ah (Venerdi).

 • Rate this post

  Fattori che aiutano a percepire la dolcezza dell’Ibadah (atti di adorazione) – (Shaykh M. al-Basha)

    Fattori che aiutano a percepire la dolcezza dell’Ibadah (atti di adorazione) (Shaykh Murtadha al-Basha)   L’Imam Zayn al-Abidin (a) nella “conversazione intima degli obbedienti a Dio” (munajat al-muti°i n li’Llah) dice: “Allah conducici con le navi della Tua salvezza, facci godere del piacere di invocarTi, giungere all’abbeveratoio del Tuo amore e gustare la dolcezza […]

 • Rate this post

  Le invocazioni degli Imam (a) e i loro commenti (C.Y. Bonaud)

    Le invocazioni degli Imam (a) e i loro commenti (C.Y. Bonaud)   Se la preghiera di domanda (du’a, distinta dalla Preghiera rituale – Salat – che è un servizio liturgico) è naturalmente diffusa in tutto il mondo musulmano, il posto preponderante che essa occupa nella Shi’a è particolarmente rimarchevole e caratterizza la spiritualità di […]

 • Rate this post

  Gli atti di culto meritori del mese di Muharram (Mafatih al-Jinan)

    Gli atti di culto meritori del mese di Muharram Estratto dal Mafatih al-Jinan (Le chiavi del Paradiso), raccolta di suppliche e ziyarat dello Shaykh ‘Abbas Qomi   Devi sapere che questo mese è un mese di tristezza e lutto per l’Ahl-ul Bayt (A) e i suoi sciiti. E’ stato trasmetto da Hadrat Imam ar-Ridâ […]

 • Rate this post

  Ziyarat Ashurà (arabo e italiano)

    Ziyarat ‘Ashura  –  زيارة عاشُوراء (Visita all’Imam Husayn nel giorno di Ashura)   Fare un breve saluto all’Imam Husayn (“assalamu ‘alaika ya Aba ’Abdillah”), maledire con forza gli assassini dell’Imam Husayn, fare 2 rak’at (meritorie) come la preghiera del mattino con l’intenzione che questa preghiera è rivolta a Dio per la Ziyarat Imam Husayn; […]

 • Rate this post

  Considerazioni sul du°a (Ayatullah S.M.H Fadlallah)

    Considerazioni sul Du°ā’ (Ayatullah Sayyid M.H. Fadlallah)   Il Santo Profeta (S) disse: “Il Du°ā’ è l’arma del credente, un pilastro della religione, una luce dei cieli e della terra“. (1) E ciò è indubbiamente vero. Ed è per questo motivo che esso è diventato una peculiarità per cui gli sciiti si sono da […]

 • Rate this post

  Du°a’ Kumayl Bin Ziyad dell’ Imam °Ali Bin Abi Talib (as)

     Du°a’ Kumayl Bin Ziyad  dell’Imam °Ali Bin Abi Talib (as)   Il Du°ā’ Kumayl è una delle Suppliche più note e tra le migliori esistenti. Kumayl Bin Ziyād Nakhā°ī fu uno dei più cari compagni del Principe dei Credenti, l’Imam  °Alī Bin Abī Talib (as). Si narra che Kumayl una notte sentì l’Imam °Alī […]

 • Rate this post

  Du‘a al-Imam Al-Mahdi (Invocazione dell’Imam al-Mahdi)

    Du‘a al-Imam Al-Mahdi Invocazione dell’Imam Al-Mahdi (AJ)   اَللّـهُمَّ ارْزُقْنا تَوْفيقَ الطّاعَةِ، وَبُعْدَ الْمَعْصِيَةِ، وَصِدْقَ النِّيَّةِ، وَعِرْفانَ الْحُرْمَةِ allâhumma-rzuqnâ tawfîqa-t tâ‘ati, wa bu‘da-l ma‘siati, wa sidqa-n nîyati, wa ‘irfâna-l hurmati, O Dio! Concedici il successo dell’obbedienza, la lontananza dalla ribellione, la sincerità dell’intenzione e la comprensione del sacro. وَاَكْرِمْنا بِالْهُدى وَالاِْسْتِقامَةِ، وَسَدِّدْ اَلْسِنَتَنا بِالصَّوابِ […]

 • Rate this post

  Invocazione per la salute del Padrone del Tempo (aj)

    دعاء لسلامة صاحب الزمان (عج) Du°ā’ li-salāmati Ŝāhib-iz-Zamān (aj) Invocazione per la salute del Padrone del Tempo (aj)     ‎اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ Allāhumma kun liwaliyyikal-ĥujjati bnil-Ĥasan O Allah, sii, per il Tuo diletto, Hujjatu-bnu-l-Hasan, صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ ŝalawātuka °alayhi wa °la ãbā’ih[i] sia la Tua benedizione su di lui […]

 • Rate this post

  Invocazioni da recitare dopo ogni Preghiera durante il mese di Ramadan

    Invocazioni da recitare dopo ogni preghiera doverosa durante il mese di Ramadan   يا عَلِيُّ يا عَظِيمُ يا غَفورُ يا رَحيمُ، أَنْتَ الرًّبُّ العَظِيمُ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ، وَ هٰذا شَهْرٌ عَظَّمْتَهُ وَ كَرَّمْتَهُ وَ شَرَّفْتَهُ و فَضَّلْتَهُ عَلىٰ الشُّهُورِ، وَ هُوَ الشَّهْرُ الَّذِي فَرَضْتَ صِيامَهِ عَلَيَّ، و هُوَ شَهْرُ رَمضَانَ […]

 • Rate this post

  Pratiche religiose consigliate per il sacro mese di Ramadan

    Pratiche religiose consigliate per il sacro mese di Ramadan   Alcuni Ahadith sul mese di Ramadan Il Santo Profeta (S)[1] disse: “Chiunque, mentre digiuna, non ferma la sua lingua dal dire menzogne e non si astiene dalle cattive azioni, non rispetta il suo digiuno. Allah non accetta la sola astensione dal cibo“. L’Imam Ja°far […]

 • Rate this post

  La Ziyarat dell’Erede (Ziyaarat-ul-Waarith)

    La Ziyarat dell’Erede (Ziyaarat-ul-Waarith) Tradotto da Mustafà Milani Amin   È una delle celebri ziyarat del nobile imam Hussain (A), nota col nome di Ziyaarat-ul-Waarith. Dev’essere compiuta nel sacro mausoleo dell’Imam, dopo determinati preliminari, sotto particolari condizioni e con speciali modalità, che la maggior parte delle persone che si recano in visita a Karbalà, […]

 • Rate this post

  Suppliche Coraniche

    Suppliche Coraniche   رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار Altri invece dicono: “O Signore nostro, donaci il bene in questo mondo e nell’aldilà, e preservaci dal castigo del Fuoco” (Al-baqarah, v. 201)   رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ E quando incontrarono Jâlut e le […]

 • Rate this post

  Gli atti di culto meritori del mese di Rajab

    Gli atti di culto meritori del mese di Rajab   L’importanza del mese di Rajab Questo mese, come il mese di Shaban e Ramadhan, è uno dei mesi più santi, ed esistono molti ahadith e Tradizioni narrate dal Profeta (S) e dagli Imam (as) al riguardo. Il Santo Profeta Muhammad (S) ha detto: “Rajab […]

 • Rate this post

  Munajat Amir al-Mu’minin (as)

  Munajat Amir al-Mu’minin (as) “La conversazione intima della protezione” Quella che segue è la celebre invocazione realizzata dall’Imam Alì (as) nella Moschea di Kufa.     Col Nome d’Iddio Clemente e Misericordioso   اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ الاَْمانَ يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ<وَلابَنُونَ اِلاّ مَنْ اَتَى اللهَ بِقَلْب سَليم، allahumma innî as’aluka-l amâna yawma lâ yanfa‘w mâlu-w […]

 • Page 1 of 212